Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling afholdes den 6. april kl. 10:00 på selskabets adresse.

På selskabets hjemmesiden, under menupunktet generalforsamlinger, findes:

  • Indkaldelse, inkl. formularer til evt. fuldmagt eller brevstemme
  • Udkast til årsrapport for 2017
  • Udkast til nye vedtægter

Informationer vedrørende generalforsamlingen
Enhver aktionær er berettiget til personligt eller ved fuldmagt at deltage i generalforsamlingen såfremt denne senest tre (3) dage inden generalforsamlingens afholdelse har meddelt selskabet sin deltagelse. Adgang gives til den i selskabets aktiebog på registreringsdatoen noterede aktionær eller dennes befuldmægtigede. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Enhver aktionær har mulighed for at brevstemme, dvs. for at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den førstkommende hverdag inden generalforsamlingsdatoen og aktionærens identitet skal være bekræftet af to (2) vitterlighedsvidner.

For god ordens skyld skal det understreges at den samme aktionær alene kan vælge at afgive fuldmagt eller at stemme pr. brev.

Spørgsmål som er tilsendt selskabet pr. brev eller e-mail på adressen investor@dlvs.dk senest den 5. april vil blive behandlet på generalforsamlingen under eventuelt.