Meddelelse om tvangsindløsning

Hent dette dokument samt acceptblanket

Under henvisning til den af 21. december 2018 offentliggjorte meddelelse på European Lifecare Group A/S’ hjemmeside, om Q Anne Bidco Limiteds erhvervelse af aktier i European Lifecare Group A/S, skal det hermed oplyses, at Q Anne Bidco Limited nu ejer i alt 32.458.261,00 aktier á nominelt DKK 0,015625 i European Lifecare Group A/S, svarende til 91,35% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i European Lifecare Group A/S.

På den baggrund har Q Anne Bidco Limited besluttet at indlede en tvangsindløsning i henhold til selskabslovens §§ 70 og 72 af tilbageværende minoritetsaktionærer, der ejer aktier i European Lifecare Group A/S.

Minoritetsaktionærerne opfordres til inden for 4 uger (”Tvangsindløsningsperioden”) at anmode deres respektive kontoførende institut om at overdrage aktierne til Q Anne Bidco Limited ved at udfylde og fremsende den vedlagte acceptblanket til hver minoritetsaktionærs eget kontoførende institut i god tid til, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten til Nykredit Bank A/S, CD-identifikation 08117 inden 21. januar 2019 kl. 23.59 (dansk tid).

European Lifecare Group A/S aktierne vil blive overdraget til Q Anne Bidco Limited mod kontant betaling af DKK 5,6809 pr. aktie. Aktierne er noteret hos Værdipapircentralen under ISIN-kode DK0060056406.

Eventuelle minoritetsaktionærer i European Lifecare Group A/S, der ikke har overdraget deres aktier i European Lifecare Group A/S til Q Anne Bidco Limited i Tvangsindløsningsperioden, modtager et kontant vederlag svarende til en indløsningskurs på DKK 5,6809 pr. European Lifecare Group A/S aktie af nominelt DKK 0,015625. Det er samme kurs, som aktionærer repræsenterende 91,35 % af aktiekapitalen, herunder selskabets ledelsesmedlemmer, har accepteret at sælge deres aktiepost for til Q Anne Bidco Limited 16. november 2018.

Alle European Lifecare Group A/S aktier, der overføres til Q Anne Bidco Limited i Tvangsindløsningsperioden, skal overføres frie for enhver panterettighed, tilbageholdsret, hæftelser og andre tredjemandsrettigheder og sammen med alle tilhørende nuværende og efterfølgende tilknyttede rettigheder.

Minoritetsaktionæren vil modtage et kontant vederlag for European Lifecare Group A/S aktier overdraget til Q Anne Bidco Limited, og afvikling finder sted efter Tvangsindløsningsperiodens udløb ved kontant betaling til den pågældende aktionærs konto, der er tilknyttet det pågældende aktiedepot.

I det omfang de tilbageværende minoritetsaktionærer i European Lifecare Group A/S ikke har overført deres European Lifecare Group A/S aktier til Q Anne Bidco Limited ved at udfylde den vedlagte acceptblanket i løbet af Tvangsindløsningsperioden, vil Q Anne Bidco Limited deponere et kontant vederlag til fordel for minoritetsaktionærerne i European Lifecare Group A/S hos Nykredit Bank A/S til fremtidig udbetaling på den pågældende aktionærs anmodning. Når denne deponering er gennemført, vil Q Anne Bidco Limited blive registreret som ejer af de resterende European Lifecare Group A/S-aktier i European Lifecare Group A/S’ ejerbog.

Hvis en minoritetsaktionær i European Lifecare Group A/S er uenig i indløsningskursen, kan aktionæren anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand, som udmeldes af retten, hvor European Lifecare Group A/S har sit hjemsted.

Ved tvangsindløsningens gennemførelse vil der gennem Erhvervsstyrelsens it-system blive offentliggjort en ny meddelelse med oplysning om, at de aktionærer, hvis beholdning af European Lifecare Group A/S-aktier er blevet indløst, har en frist på tre måneder, inden for hvilken disse aktionærer kan anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en uafhængig skønsmand. En sådan anmodning vil ikke påvirke gennemførelsen og afviklingen af tvangsindløsningen. Efter udløbet af denne tre-måneders periode kan de tidligere aktionærer ikke længere anmode om, at indløsningskursen skal fastsættes af en skønsmand. Af meddelelsen vil også fremgå detaljer om en eventuel skønsmands vurdering eller dom (hvis relevant).

Hvis der udmeldes en skønsmand, skal denne fastsætte indløsningskursen i overensstemmelse med selskabslovens § 67, stk. 3. Hvis skønsmandens vurdering efter selskabslovens § 67, stk. 3, fører til en højere indløsningskurs end den, Q Anne Bidco Limited har tilbudt, gælder denne højere kurs også for andre minoritetsaktionærer i European Lifecare Group A/S, som ikke har anmodet om en vurdering. Omkostningerne til skønsmandens vurdering afholdes af den aktionær, som har anmodet om en vurdering. Retten kan dog pålægge Q Anne Bidco Limited at afholde omkostningerne helt eller delvist, hvis vurderingen fører til en højere kurs end den, Q Anne Bidco Limited har tilbudt.

Erklæring afgivet af bestyrelsen i European Lifecare Group A/S

Bestyrelsen i European Lifecare Group A/S har gennemgået vilkårene for tvangsindløsningen, som beskrevet i denne meddelelse om tvangsindløsning, og har afgivet denne erklæring i henhold til selskabslovens § 70, stk. 2:

De tilbageværende aktionærer kan overføre deres European Lifecare Group A/S aktier til Q Anne Bidco Limited mod fuld kontant betaling. Kontantbetalingen vil blive baseret på DKK 5,6809 pr. European Lifecare Group A/S aktie Det er samme kurs, som aktionærer repræsenterende 91,35 % af aktiekapitalen, herunder selskabets ledelsesmedlemmer har accepteret at sælge deres aktiepost for til Q Anne Bidco Limited 16. november 2018. På dette grundlag er det bestyrelsens opfattelse, at vilkårene for tvangsindløsningen er rimelige og tilstrækkelige.”

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Karsten Østergaard

Bestyrelsesformand”