Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Den 30. maj 2018 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S.

Der var 3 punkter på dagsorden:

Ad punkt 1: Nedsættelse af selskabets aktiekapital

Andrew Paulsen præsenterede på vegne af selskabets bestyrelse forslaget om nedsættelse af selskabskapitalen for at forenkle selskabets kapitalstruktur.

Herefter blev forslaget taget til afstemning og vedtaget

Ad punkt 2: Bemyndigelse til dirigenten

Herefter bemyndigede generalforsamlingen dirigenten til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre registreringen af de ovenfor trufne beslutninger hos Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve som betingelse for registreringen eller godkendelsen af det på generalforsamlingen passerede.

Ad punkt 3: Eventuelt

Virksomhedens udvikling og processen omkring mulige eksterne investorer blev drøftet.

Læs det fulde referat her